four;

yo yotsu yotsu yon

shi

Yes / so
sou

east
higashi ( )

go

go

gu

gu

pa

pa