spirit; mind;

iki

ki ke

run
hashiru ( )

quiet / very
totemo

ga

ga

byu

byu

nyo

nyo