nine;

kokono kokonotsu

kyuu ku

right
migi ( )

(front) door
genkan ( )

hi

hi

su

su

ji

ji