month; moon;

tsuki

getsu gatsu

inside
naka ( )

meaning
imi ( )

myu

myu

bo

bo

ryo

ryo