exit; leave;

deru dasu ideru idasu

syutsu sui

already / yet
mou

close (vi)
shimaru ( )

ke

ke

ru

ru

yu

yu