rest; day off; retire; sleep;

yasumu yasumaru yasumeru

kyuu

fork
fwo-ku

Katakana
katakana ( )

da

chu

to

to

gu

gu