nine;

kokono kokonotsu

kyuu ku

difficult
muzukashii ( )

May I help you. (restaurant shop)
irashaiimase

rya

rya

mo

mo

ke

ke