thousand;

chi

sen

thin
usui ( )

nine
kokonotsu ( )

ji

ji

ke

ke

su

su